Statut Stowarzyszenia

pod nazwą:

Małopolskie Stowarzyszenie Komitetów i Zespołów ds. Zakażeń

Szpitalnych

I. Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Małopolskie Stowarzyszenie Komitetów i Zespołów ds. Zakażeń Szpitalnych.

 2. Stowarzyszenie działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.D.01.79.855 wraz z późniejszymi zmianami) – Statutu Stowarzyszenia

 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków

 4. Teren działania: obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 5. Okres działalności Stowarzyszenia nie jest określony.

 6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków.

 7. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o podobnym profilu działania.

 8. Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II. Cele Stowarzyszenia i sposoby realizacji

 1. Celem Stowarzyszenia jest:

  1. – współpraca i wymiana doświadczeń między jednostkami medycznymi w zakresie zakażeń szpitalnych

  2. – promocja wiedzy o prewencji i zwalczaniu zakażeń szpitalnych

  3. – pomoc w szkoleniach kadry lekarskiej i pielęgniarskiej w zakresie zakażeń szpitalnych

  4. – wspólne rozwiązywanie aktualnych problemów

 2. Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia:

  1. – utworzenie grup tematycznych celem opracowania wspólnych procedur w zakresie:

   • mikrobiologii i polityki antybiotykowej,

   • higieny szpitalnej

   • zasad współpracy z organami zewnętrznymi

   • innych, w miarę aktualnych potrzeb;

  2. – opracowywanie wieloośrodkowych publikacji z dziedziny prewencji i zwalczania zakażeń szpitalnych

  3. – organizowanie szkoleń dla kadry medycznej z zakresu zakażeń szpitalnych

III. Członkowie Stowarzyszenia

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wyrazi gotowość przystąpienia do Stowarzyszenia, tym samym deklarując gotowość opłacania składek oraz podejmowania działań określonych niniejszym Statutem.

 2. Nie mogą być członkami Stowarzyszenia osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo lub pozbawione praw publicznych.

 3. Decyzje o przyjęciu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

 4. Pozbawienie członkostwa następuje na skutek:

  1. – dobrowolnego wystąpienia

  2. – prowadzenia działania niezgodnego ze Statutem lub wbrew interesom Stowarzyszenia

  3. – zaleganie z opłatą składek członkowskich za okres dłuższy niż 12 miesięcy,

  4. – ubezwłasnowolnienia lub utraty praw publicznych

 5. Decyzje o pozbawieniu członkostwa podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów.

 6. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo i obowiązek brać udział w pracach i działalności Stowarzyszenia w granicach określonych przez Statut, posiada bierne i czynne prawo wyborcze w odniesieniu do organów Stowarzyszenia.

 7. Wysokość składek ustala Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia lub Zarząd w granicach udzielonych mu uprawnień przez walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

 8. Członkowie honorowi.

Honorowym członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia. Członek honorowy bierze udział w posiedzeniach, jednak nie posiada żadnych uprawnień i przywilejów członkowskich, ale również nie ma obowiązku opłacenia składek członkowskich. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

 1. Członkowie wspierający.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która pragnie wspierać Stowarzyszenie i jego inicjatywy, lecz nie może w pełni uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia. Członek wspierający może głosować w sprawach Stowarzyszenia, ale nie może pełnić funkcji w jego organach. Członek wspierający jest obowiązany do opłacania wszystkich składek członkowskich.

IV. Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

  1. – Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

  2. – Zarząd Stowarzyszenia

  3. – Komisja Rewizyjna

 2. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, zwoływane jest, co najmniej raz w roku.

 3. Terminy zwoływania Walnego Zgromadzenia Członków ustala Zarząd, powiadamiając o miejscu i czasie w terminie, co najmniej na 14 dni wcześniej, z określeniem porządku obrad.

 4. Prezes Stowarzyszenia może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia:

 1. – z własnej inicjatywy

 2. – na żądanie Komisji Rewizyjnej

 3. – na umotywowany pisemny wniosek, co najmniej 15 członków

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków. W razie braku kworum dopuszcza się zwołanie Walnego Zgromadzenia w drugim terminie, z ważnością niezależnie od ilości zebranych.

 2. Podjęcie decyzji o likwidacji Stowarzyszenia wymaga uchwały podjętej większością ¾ głosów, przy obecności, co najmniej połowy zarejestrowanych i uprawnionych członków Stowarzyszenia.

 3. Zmiany Statutu mogą być dokonywane uchwałami, za którymi wypowie się 2/3 członków głosujących, przy obecności połowy członków.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należy:

 1. Powoływanie i odwoływanie Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej

 2. Uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i regulaminów jego organów i wprowadzanie w nim zmian.

 3. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych.

 4. Udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

 5. Uchwalanie i zatwierdzanie programów działalności.

 6. Podejmowanie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

 7. Nadawanie godności członka honorowego


Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Okres kadencji Zarządu trwa 5 lat.

 2. Członkowie Zarządu wybierani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.

 3. Zarząd składa się z 5 osób, w tym: Prezesa, dwóch Zastępców, Sekretarza i Skarbnika.

 4. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwały zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 3 członków Zarządu.

 5. Jeśli osoba pełniąca funkcje Prezesa Zarządu przestaje ją pełnić w czasie trwania kadencji, obowiązki Prezesa zarządu obejmuje pierwszy Zastępca Prezesa. Kadencja takiej osoby kończy się z upływem dnia, z którym kończyłaby się kadencja jej poprzednika.

 6. W przypadku ustąpienia, wykluczenia, lub śmierci członka Zarządu Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy uzupełniany jest poprzez przeprowadzenie wyborów na zasadach określonych w ust. 2 niniejszego działu. Kadencja nowo wybranego członka Zarządu kończy się równocześnie z kadencją pozostałych członków.


Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Realizowanie działalności wytyczonej przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz w granicach działalności statutowej przysługuj e każdemu członkowi Zarządu.

 3. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

 4. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków stowarzyszenia.

  1. Otwieranie kont bankowych i dokonywanie operacji finansowych.

  2. Zatrudnianie pracowników za wynagrodzenie do prowadzenia spraw Stowarzyszenia, ustalając wymiar czasu pracy i wynagrodzenie w zależności od kwalifikacji i rodzaju wykonywanej pracy.

 1. Prowadzenie ewidencji składek członkowskich.

 2. Prowadzenie ewidencji finansowej i rachunkowej działalności Stowarzyszenia.

 3. Organizowanie bieżącej pracy Biura Stowarzyszenia.

 1. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia oraz pozbawianie członkostwa w przypadkach określonych w Statucie.


Komisja Rewizyjna:

 1. Wybierana jest przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.

 3. Komisja składa się z Przewodniczącego Komisji i 2 członków.

 4. W razie zdekompletowania Komisji, jej skład może być uzupełniony jedynie przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.


Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola zgodności uchwał i działań Zarządu ze Statutem i interesem Stowarzyszenia.

 2. Kontrola operacji finansowych Stowarzyszenia pod względem zgodności z przepisami prawa finansowego.

 3. Badanie celowości przeznaczania środków finansowych.

 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej przy wykonywaniu swych czynności mają prawo wglądu w dokumentacje Zarządu oraz rozliczenia finansowe.

V Majątek Stowarzyszenia:

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów oraz darów pochodzących z ofiarności publicznej w kraju i zagranicą.

 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

 3. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie na statutową działalność

 4. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu – w tym Prezesa.

 5. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu.

 6. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić osobie sprawującej funkcję kierowniczą biura – pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do prowadzenia zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.

VI. Postanowienia końcowe

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i rozpoczyna działalność z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu rejonowego o zarejestrowaniu. Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie do poszczególnych działań, czyli porządkiem działań, czyli porządkiem prawnym określonym w Ustawach.